top of page
Dashi - Iriko

Dashi - Iriko

Iriko dashi
いりこだし
炒り子出汁
    bottom of page