top of page
Dashi - Katsuobushi

Dashi - Katsuobushi

katsuodashi
かつおだし
鰹出汁
    bottom of page